top of page

Algemene Voorwaarden

 


Algemene Voorwaarden DLC Beauty Ink Voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2022.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
● DLC Beauty Ink, wij, we, ons of onze: DLC Beauty Ink, gevestigd te Heerlen, met KvK-
nummer 69790396.
● Klant, Gebruiker, hij, zij, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere
door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).
● Programma, Cursus: Elk van de door ons aangeboden programma’s.
● Event, Evenement: Elk van de door ons aangeboden events.
● Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
● DLC Beauty Ink, DLC Beauty Ink
● Bezoeker, Deelnemer: De klant die deelneemt c.q. aanwezig is bij, een van onze evenementen.

 


Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma/ training of op jouw
bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere
diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit. Afwijkingen op
de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij
accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons. Mochten onze Voorwaarden of
een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven
alle andere bepalingen in deze Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden
vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet. Wij behouden ons het
recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest
recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te
checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte
Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

 


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht
te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende
redenen. Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:


● je op onze website alle inschrijfvelden volledig hebt ingevuld;
● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

Artikel 3. Betaling
Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op
de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook
voor kiezen om in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de
verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard –
verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om
te zorgen voor voldoende saldo.
Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late
betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een
(termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk
blokkeren.

 


4. Levering en herroepingsrecht
Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij expliciet, en middels onze
tekst waarmee akkoord moet worden gegaan middels een vinkje, voor om direct toegang te krijgen
tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw
(aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door

jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account. Het herroepingsrecht vervalt
hierbij voortijdig. Je geeft hiermee uitdrukkelijk toestemming dat wij de overeenkomst
onmiddellijk mogen uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en je erkent dat je jouw
herroepingsrecht verliest direct na betaling, daar dan de levering van de digitale inhoud is
begonnen.

 


Artikel 5. Niet goed; geld terug regeling
1. Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of
het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14
dagen je aankoop van cursussen annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling
terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende
voorwaarden:


● jouw annuleringsverzoek moet binnen 7 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per
e-mail (via e-mail adres) bij ons worden ingediend;
● je mag niet meer dan vijf video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd;
● je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.


Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van
jouw verzoek aan je laten weten.


2. Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer
informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname moeten
annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste paragraaf van deze
Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan zeven dagen voordat het event
plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald.


3. Bij annulering in de zeven dagen voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde
inschrijfgeld helaas niet terugbetaald.

 


Artikel 6. Account & Accountgegevens
1. Een account is vereist om gebruik te kunnen maken van de Cursus.


2. Gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar zijn verplicht toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordiger te hebben gekregen vóór de registratie van het account. Indien blijkt dat die
toestemming niet is gegeven, kan DLC Beauty Ink ervoor kiezen om het account op te heffen,
tenzij de Gebruiker alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.


3. DLC Beauty Ink is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker verkeerd opgegeven gegevens, voor
verloren gegane registraties en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die
resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de Gebruiker, of verlies
van dergelijke gegevens.


4. Een account is persoonlijk. Toegang tot het account mag niet gedeeld worden met derden. Een
Gebruiker is verplicht om met de aan hem verstrekte login-gegevens, zoals gebruikersnaam en
wachtwoord, vertrouwelijk om te gaan. Deze gegevens zijn niet overdraagbaar.


5. DLC Beauty Ink behoudt zich het recht voor om een Gebruiker toegang tot de Diensten te
ontzeggen en zijn account op te heffen, indien blijkt dat de Gebruiker onjuiste, onvolledige of
misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.


6. In het geval een Gebruiker vermoedt of weet dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord bij
iemand anders bekend zijn, is hij verplicht hier direct melding van te maken via (e-mail)


7. Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van zijn
gebruikersnaam, wachtwoord of account. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het actueel
houden van diens gegevens in zijn of haar account. DLC Beauty Ink is niet aansprakelijk voor
enige schade ten gevolge van gegevens die niet accuraat zijn gehouden door de Gebruiker.


8. Opheffing van een account heeft geen gevolgen voor de duur van (andere) toepasselijke
Overeenkomst(en). Overeenkomsten dienen separaat beëindigd te worden.

 


Artikel 7. Toegang en gebruik Programma
1. Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s
en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en
niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen. Het is dus niet toegestaan anderen dan
jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen

daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in
licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op
welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze
Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkel aanbieden aan anderen van het
Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.


2. Bij overtreding van het bovenstaande (lid 1) ben je ons een direct opeisbare contractuele boete
verschuldigd van € 50.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf
toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke
overtreding. Wij zijn gerechtigd vanuit proceseconomische overwegingen eventuele vorderingen
en of boetes te matigen.


3. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het Programma op
een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de
contractuele boete € 75.000,- per overtreding. Wij zijn gerechtigd op grond van
proceseconomische overwegingen de boete te matigen. Daarbij:


● hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de
door ons geleden schade;
● zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen recht
op terugbetaling van de aankoopprijs.

4. Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten
verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over onze Programma’s die
schadelijk voor ons zijn. Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij
de Programma’s behorende communities.

 


Artikel 8. Aansprakelijkheid
Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of
(type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat
downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen
verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen. Het is verder volledig aan jou wat
je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere
uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit
aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze
Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. Onze Programma’s kunnen onderdelen
bevatten die gaan over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben
nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je
dus geen rechten ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe
schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het
Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven
weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt
door opzet of bewuste roekeloosheid.

 


Artikel 9. Beëindiging van onze dienstverlening
Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt
aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een
overeenkomst die van toepassing is.

 


Artikel 10. Persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening
Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je
precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen
en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 


Artikel 11. Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan DLC
Beauty Ink verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van
derden heeft verkregen en welke aan DLC Beauty Ink zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering
van de Dienst.


2. Gebruiker vrijwaart DLC Beauty Ink van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste,
betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.


3. Gebruiker vrijwaart DLC Beauty Ink voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt
tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij
het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van
Gebruiker jegens derde(n).


4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan DLC Beauty Ink
verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 


12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen
oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Limburg.


2. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun
je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor
kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.


13. Tot slot
Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen. We zullen zo snel mogelijk
reageren op jouw bericht.

bottom of page